Feedback / Suggestions

Sachitra Moolika Book Part 2

ಸಚಿತ್ರ ಮೂಲಿಕಾ ವೈದ್ಯಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ಉತ್ತರಭಾಗಸ್ಥ ವಿಷಯಸೂಚಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ

356

ರಾಲ

 1

357

ಕುಂದರು

 2

358

ಶಿಲಾರಸ

 2

359

ಗಂಧಬಿರೋಜಾ

 3

360

ಧೂಪದಮರ

 4

361

ಲವಂಗ

 5

632

ಜಾಪತ್ರಿ

 8

363

ಬ್ರಹ್ಮಾಮ್ಲಿಕಮರ

 9

364

ಜಾಕಾಯಿ

 9

365

ದೊಡ್ಡಯಾಲಕ್ಕಿ

 12

366

ಸಣ್ಣಯಾಲಕ್ಕಿ

 13

367

ಕಲ್ಲುಗಡಿಬಳ್ಳಿ

 16

368

ನಾಗಕೇಸರ

 16

369

ಪುಷ್ಪಕಾಸೀಸ

 19

370

ಕಂಕೋಲ

 19

371

ದಾಲಚಿನ್ನಿ

 20

372

ಲವಂಗಪತ್ರೆ

 22

373

ಕಲ್ಲುಪಾಚಿ

 25

374

ಸಮುದ್ರದ ಪಾಚಿ

 25

375

ಮೇಲ್ಪರನ್ ಗಿಡ

 25

376

ತಾಲೀಸಪತ್ರೆ

 26

377

ಜಟಾಮಾಂಸಿ

 28

378

ಸುಗಂಧ ಜಟಾಮಾಂಸಿ

 30

379

ಆಕಾಶ ಜಟಾಮಾಂಸಿ

 31

380

ಸರ್ವೇಮರ

 31

381

ಪ್ರಿಯಂಗು

 32

382

ಗಂಧಪ್ರಿಯಂಗು

 32

383

ಲತಾಪ್ರಿಯಂಗು

 32

384

ದೊಡ್ಡರಾಶ್ನೆ

 33

385

ಲಾಮಂಚ

 34

386

ವಿಷಬಿದರುಗಿಡ

 35

387

ಗೋರೋಜನ

 35

388

ಶೀಮೆನರೀ ಈರುಳ್ಳಿ

 37

389

ನಾಡು ಈರುಳ್ಳಿ

 37

390

ನಖ ಈರುಳ್ಳಿ

 38

391

ವ್ಯಾಘ್ರನಖ

 38

392

ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಮರ

 40

393

ಕ್ರಿಯಾಸೋಟಾ

 40

394

ಮುಡಿವಾಳ

 40

395

ತುಂಗಮುಸ್ತೆ

 42

396

ಭದ್ರಮುಸ್ತೆ

 44

397

ಕೈವರ್ತಮುಸ್ತೆ

 46

398

ಕರ್ಪೂರತೈಲ

 46

399

ರೇಣುಕೇಬೀಜ

 48

400

ಸಕೋಟ್ರಾದೇಶದ ಮುಸಾಂಬ್ರ

 49

401

ಬಾರ್ಬರೋಸ್ ದೇಶದ ಮುಸಾಂಬ್ರ

 50

402

ಕಲ್ಲುಹೂವು

 50

403

ಕಾಲ್ವಿಕಂಗಿಡ

 51

404

ಗ್ರಂಥಿಪರ್ಣಿ

 53

405

ಸ್ಧೌಣೇಯಕ

 53

406

ಬರ್ಗಂಡಿ ಪಿಚ್

 54

407

ಶೀಮೇಬೇಲದ ಬಂಕೆಮರ

 54

408

ಕಳ್ಳನಗಿಡ

 55

409

ಚಂಗಲಕೋಷ್ಠ

 57

410

ರಂಗುಮರ

 57

411

ಕಚೋರ

 57

412

ಗಂಧಕಚೊರ

 59

413

ಮುರಾ

 60

414

ಗಜ್ಜುಗದ ಪೊಪ್ಪು

 60

415

ಬಿಳೀಲಾಮಜ್ಜಕ

 60

416

ಶೀಮೆರೇವಲ್ ಚಿನ್ನಿ

 62

417

ಸ್ಪೃಕ್ಕಾ 

 63

418

ಕಾಕಮುಂಚಿ ಗಿಡ(ಅಂಬುಸೊಂಡೇ) ಬಳ್ಳಿ 

 64

419

ಶೀಮೆಅತ್ತೀಗಿಡ

 64

420

ಸುರಸುರಕೆ

 65

421

ಪ್ರಂಪೌಂಡರೀಕ

 65

422

ಪರ್ಪಟೀ

 66

423

ಪುದೀನಾ

 67

424

ನಲಿಕಾ

 68

425

ಬಳವಡಿಕೆ ಗಿಡ

 68

426

ಬೈರಿಮರ

 69

427

ಮುಳ್ಳುಹರವೆಸೊಪ್ಪು

 69

428

ದೇಶೀ ಅತ್ತೀಮರ

 69

429

ಹುಚ್ಚು ಅತ್ತೀಮರ

 69

430

ಹಿಂಗು

 70

431

ಹಿಂಗುಪತ್ರೀ

 74

432

ನಾಡೀಹಿಂಗು    

 74

433

ಬಜೆ

 75

434

ಮಹಾಭರೀಬಜೆ

 75

435

ಖುರಾಸಾನಿಬಜೆ

 79

436

ಚೋಪಚಿನ್ನಿ

 80

437

ಕುಲಿಂಜನ

 82

438

ಆಕಳಕರೆ

 82

439

ದೊಡ್ಡ ಅಬ್ಬೇಬೇರು

 83

440

ಸಣ್ಣ ಅಬ್ಬೇಬೇರು 

 84

441

ವಾಯುವಿಳಂಗ

 85

442

ತವಕ್ಷೀರ

 88

443

ತುಂಬುರು

 90

444

ಕ್ವೈನಾ

 90

445

ವಂಶಲೋಚನ

 91

446

ಸಮುದ್ರಫೇನ

 92

447

ಕಂಪಿಲ್ಲ

 93

448

ಗೋಣೀಮರ

 95

449

ಕರ್ಪೂರದಗಿಡ

 95

450

ಶೀಮೇಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

 96

451

ಕರ್ಣಿಕಾರ

 96

452

ಕಕ್ಕೇಗಿಡ

 97

453

ಮಾಚಿಕಾಯಿ

 99

454

ಕಸ್ತೂರಿಮಲ್ಲಿಗೆ

 100

455

ಸೆನೀಗಾಗಿಡ

 100

456

ಚಿತ್ರಬಲ್ಲಾತಿ

 101

457

ಕಟುಕರೋಹಿಣಿ

 101

458

ನಾಗದಾಳಿ ಬಳ್ಳಿ  

 103

459

ಚಿರಾಯಿತ  

 103

460

ಪರಂಗಿಚಕ್ಕೆ

 106

461

ಸಾಲಮಿಶ್ರಿ

 107

462

ನೆಲಬೇವು

 107

463

ನೇಪಾಲದಬೇವು

 108

464

ಹಸಿ ಶುಂಠೀಗಿಡ

 109

465

ಕರೀ ಕೊಡಚಿಗೆ ಮರ

 109

466

ಬಿಳೀ ಕೊಡಚಿಗೆ

 110

467

ಕೊಡಚಿಗೆ ಹೂವು 

 110

468

ಕೊಡಚಿಗೆ ಹೀಚು

 110

469

ಕೊಡಚಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ

 110

470

ಕಿರುಕೊಡಚಿಗೆ

 111

471

ಮರದೆಣ್ಣೆಮರ

 115

472

ಇಂಧ್ರಯವೆ      

 115

473

ರಂಗುಪುಡಿ       

 117

474

ಕರೀಮಗ್ಗಾರೆಕಾಯಿ

 118

475

ಕಾಡುಹರಳು

 119

476

ಹರಳು  

 120

477

ಕೊಪೆಬಾ ಎಣ್ಣೆ   

 120

478

ಡಾಮರ್ ಬಂಕೆ 

 120

479

ಬಿಳೀ ಬಂಕೆ      

 120

480

ಸಣ್ಣ ಲವಂಗಪಟ್ಟೆ 

 120

481

ದೊಡ್ಡ ಲವಂಗಪಟ್ಟೆ

 121

482

ಸಣ್ಣರಾಸ್ನಾ

 121

483

ದೊಡ್ಡರಾಸ್ನಾ

 123

484

ಅಕ್ರೋಟುಬೀಜ

 124

485

ವಿಷಮಂಗರಿ

 124

486

ಸುಗಂಧಮಂಗರಿ

 125

487

ಮಾಚಿಪತ್ರಿ

 125

488

ಶೀಮೆಸದಾಫ

 126

489

ತೇಜೋವತಿ

 126

490

ದೊಡ್ಡಕೆಂಗುಂಗೆಬಳ್ಳಿ

 127

491

ಪುಷ್ಕರಮೂಲ

 129

492

ಗರ್ಗತ್ತಿಮರ

 130

493

ಶೀಮೆನಿಂಬೆ

 131

494

ಮುಳ್ಳುದತ್ತೂರಿ

 131

495

ಚೋಖ

 132

496

ಬುಕ್ಕುಗಿಡ

 133

497

ಎರ್‌ಗಟ್

 133

498

ಕರ್ಕಾಟಕಶೃಂಗಿ

 134

499

ಕಟ್ಫಲ

 135

500

ಗಂಟುಭಾರಂಗಿ

 136

501

ಪಾಷಾಣಭೇದಿ (ಹಿಟ್ಟುಳಕ)

 138

502

ಕ್ಷುದ್ರ ಪಾಷಾಣಭೇದಿ

 138

503

ನಿಂಬೇಹುಲ್ಲು

 139

504

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ

 139

505

ಧಾತಕೀ

 140

506

ಏಳೆಲೆಬಾಳೇಗಿಡ

 142

507

ಮಂಜಿಷ್ಟೆ

 142

508

ಶೀಮೆಗ್ಯಾಂಬೋಜ್

 146

509

ಮಕ್ಕೀಮರ

 146

510

ಕುಸುಬೆ 

 146

511

ರ‍್ಯಾಟನಿ

 147

512

ಅರಗು 

 147

513

ಕೂಲಿಮರ

 147

514

ಅರಿಶಿನ

 150

515

ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ

 151

516

ಮರದ ಅರಿಶಿನ

 153

517

ರಸಾಂಜನ

 155

518

ನಾಡುಶಾಮಂತಿಗೆ

 157

519

ಹಾಲುಗೆಣಸು

 157

520

ಶೀಮೆಸಾಂಬ್ರಾಣಿ

 157

521

ಬಾವಂಚೀಬೀಜ

 157

522

ಶ್ವಿತ್ರಾರಿ ಬೀಜ

 158

523

ಮಹಿಸಾಕ್ಷಿಗುಗ್ಗುಳ

 160

524

ಕೆಮ್ಮರ 

 160

525

ಚಗಚೆ

 160

526

ದೊಡ್ಡ ಚಗಚೆ

 162

527

ಸಣ್ಣ ಚಗಚೆ

 162

528

ಮಾಗೋನಿಮರ

 163

529

ಹುಚ್ಚುಬೇವಿನಮರ

 163

530

ಅತಿಬಜೆ

 163

531

ಲೋಧ್ರ

 166

532

ಪಠಾನೀ ಲೋಧ್ರ

 166

533

ಶೀಮೆಸೊಗದೆಬೇರು

 167

534

ನಾಟಿಸೊಗದೆಬೇರು

 168

535

ಯಲಟೇರಿಯಂ

 168

536

ಶೀಮೆಸೋಂಪು

 168

537

ಗೇರುಹರಳು

 169

538

ನದೀಹರಳು

 172

539

ಭಂಗೀಗಿಡ

 172

540

ಅಮೋನಯಕಂ

 174

541

ಗಸಗಸೆಕಾಯಿ

 174

542

ಗಸಗಸೆ

 175

543

ಶೀಮೆಸಾಸವೆ

 175

544

ಅಫೀಮು

 176

545

ಹಳದೀ ಸಿಂಕೋನಾ

 178

546

ಸಜ್ಜಕ್ಷಾರ

 179

547

ಯವಕ್ಷಾರ

 180

548

ಕೊರಸಿಗನಗಿಡ

 181

549

ಯಣ್ಣೆಬೆಳಗಾರ

 182

550

ಸೂರತಿ ಬೆಳಗಾರ

 182

551

ಆನೆಹುಣಸೆಮರ

 184

552

ಶೀಮೆ ಹುಣಸೆಮರ

 184

553

ಸೈಂಧವಲವಣ

 185

554

ಶೀಮೆಬಾದಾಮಿ

 187

555

ಸಾಂಭರ ಲವಣ

 188

556

ಸಮುದ್ರ ಲವಣ

 188

557

ಶೀಮೆ ಅತಿಮಧುರ

 189

558

ಟ್ರಾಗೇಕಾಂತ್

 189

559

ಬಿಡಾಲವಣ

 189

560

ಕ್ಯಾಜಪುಟ್ ಎಣ್ಣೆ

 190

561

ಕೆಸವು

 191

562

ಸೌವರ್ಚಲವಣ

 191

563

ಕಾಡಗರ್ಗರಿಗಿಡ 

 191

564

ಗಾಜುಲವಣ

 191

565

ಕಸ್ಸುಗಿಡ

 192

566

ಔಷರಲವಣ

 192

567

ಕಲ್ಲತ್ತೀಮರ

 192

568

ರೋಮಕಲವಣ

 193

569

ರತ್ನಗಂಧಿ

 193

570

ದ್ರೋಣೀಲವಣ

 193

571

ಸೀಮೆಅಗಚೀ

 193

572

ನವಾಸಾರ

 193

573

ಪೆಟ್ಲುಪ್ಪು

 194

574

ಸರ್ಜಕ್ಷಾರ

 194

575

ಲವಣಕ್ಷಾರ

 194

576

ಮಂಚಟಿಗೆಮರ  

 195

577

ಕಡಲೆಹುಳಿ

 195

578

ಭಂಗಾರಕಾಯಿಮರ

 195

579

ಚುಕ್ರವೆಂಬಹುಳಿ

 195

580

ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ

 196

581

ಚಿಟ್ಟಹರಳುಗಿಡ

 197

582

ಬಿಳೀಹರಳು

 198

583

ಬಿಳೀದೊಡ್ಡ ಹರಳು

 198

584

ಕೆಂಪುದೊಡ್ಡ ಹರಳು

 199

585

ಕಾಡು ಹರಳು

 203

586

ಶೀಮೆಹರಳು

 204

587

ನೆಲಹರಳು

 204

588

ಬೈರಿಮರ

 204

589

ಕೆಂಪುಯಕ್ಕೆ

 204

590

ಬುಡ್ಡೆಹಣ್ಣು

 204

591

ಮದ್ದರಸ

 208

592

ಬಿಳೀಮಂದಾರ

 209

593

ಮುಂಡಕಳ್ಳಿ

 209

594

ಸಾತಲಾಕಳ್ಳಿ

 216

595

ಮೊರವೆಮರ

 216

596

ಬದನಿಕೆ 

 216

597

ಮುಂಗರವಳ್ಳಿ    

 217

598

ಮಣಿತೊಂಡೆ

 218

599

ಕೋಳಿಕುಟುಮನಗಡ್ಡೆ

 219

600

ಸಿಸ್ಸುಮರ

 221

601

ಕಣಗಿಲು

 221

602

ದ್ವೀಪಾಂತರ ಕಣಗಿಲು

 222

603

ಹಳದೀ ಕಣಗಿಲು

 225

604

ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲು

 225

605

ಕಾಡು ಕಣಗಿಲು

 225

606

ಮುರ್ಗಿನಹುಳಿಮರ

 225

607

ಉಮ್ಮತ್ತ

 226

608

ಕರೀ ಉಮ್ಮತ್ತ

 226

609

ರಾಜ ಉಮ್ಮತ್ತ

 227

610

ಶೀಮೆ ಉಮ್ಮತ್ತ

 230

611

ಮೋದುರಕಣ್ಣಿ

 230

612

ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಮರ

 230

613

ಆಡುಸೋಗೆ

 231

614

ಮಾದೀಮರ     

 235

615

ಸಂಬಾರಬಳಿ

 235

616

ಸಣ್ಣಕಾಗೇಸೊಪ್ಪು

 236

617

ಪರ್ಪಾಷ್ಟಕ

 236

618

ಹಲ್ಲೇಕಾಯಿಬಳ್ಳಿ

 238

619

ಬೇವಿನಮರ

 239

620

ಕಾಡು

 245

621

ಬಿಲಿಮರ

 246

622

ಕರಿಬೇವಿನಮರ

 246

623

ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟೆಮರ

 247

624

ಕೆಂಪುಕಂಚಿವಾಳದಮರ

 248

625

ಬಿಳೀ ಕಂಚಿವಾಳದಮರ

 248

626

ಹಳದೀ ಕಂಚಿವಾಳದಮರ 

 249

627

ಗೋಯ್ಕಂಮರ

 249

628

ಆದಿರಾಜನಗಿಡ 

 249

629

ಬಡಗಿಡ

 250

630

ಬಿಳೀ ನುಗ್ಗೀಮರ

 250

631

ಕೆಂಪು ನುಗ್ಗೀಮರ

 251

632

ನೀಲ ನುಗ್ಗೀಮರ

 252

633

ಬಿಕ್ಕೇಗಿಡ

 255

634

ಕೆಂಪುಕುಂಟಾಲದಗಿಡ

 256

635

ಕರೀಗಿರಿಕರ್ಣಿಕೆ

 256

636

ಬಿಳೀಗಿರಿಕರ್ಣಿಕೆ

 256

637

ಕರೀಲಕ್ಕೀಗಿಡ

 259

638

ಬಿಳಿ ಲಕ್ಕೀಗಿಡ

 259

639

ಕರ್ತರಿ ಲಕ್ಕೀಗಿಡ 

 260

640

ಕಾಡು ಲಕ್ಕೀಗಿಡ

 260

641

ಭಾತಾಳಗಿಡ

 263

642

ಕಲ್ಲುಮಾವಿನಮರ

 264

643

ಹೊಂಗೇಮರ

 264

644

ತಪಸೀಮರ

 265

645

ಮಹಾಕರಂಜ

 265

646

ಘೃತಕರಂಜ

 265

647

ಗುಚ್ಚಕರಂಜ

 266

648

ಪೂತಿಕರಂಜ

 266

649

ನೇಮಿಮರ

 267

650

ಗಜ್ಜುಗದಮರ

 268

651

ಹೊಳೆಚುಳ್ಳಿ

 271

652

ತೂಬರೆಮರ

 271

653

ಬಿಳೀಗುಲಗಂಜಿ

 272

654

ಕೆಂಪು ಗುಲಗಂಜಿ

 272

655

ನೀಲ ಗುಲಗಂಜಿ

 273

656

ನಸುಗುನ್ನಿಬಳ್ಳಿ

 275

657

ಗೋರ್ಕುಮರ

 277

658

ರೋಹಿಣಿ

 277

659

ಮಾಂಸರೋಹಿಣಿ

 277

660

ಕೆಂಪುನೆಲಗುಂಬಳ

 277

661

ಚಿಲ್ಹಕ  

 278

662

ಸೂಲೀಗಿಡ

 278

663

ಟಂಕಾರಿ

 278

664

ಮಾಲೇಹೂವಿನಗಿಡ

 278

665

ಬೆತ್ತದಬಳ್ಳಿ

 279

666

ಜಲವೇತಸ

 279

667

ದಪ್ಪನೇಬಳ್ಳಿ

 280

668

ದಪ್ಪನೇ ಜಲವೇತ್ರ

 280

669

ಸಮುದ್ರಶೋಷ

 280

670

ಸ್ವಾಮಿಮರ

 280

671

ಅಂಕೋಲೆಗಿಡ

 281

672

ಹೆಚ್ಚುಲಿಹುಲ್ಲು

 282

673

ಕಳ್ಳಂಗಡಲೆ

 283

674

ಕಿರಿ ಕಳ್ಳಂಗಡಲೆ

 283

675

ಹುಳುಗಳಗುಹುಲ್ಲು

 287

676

ಗಂಡೀರ

 288

677

ಬೋಳಂಗಡಲೆ

 288

678

ಬೆಟ್ಟಹೊನ್ನೇಮರ

 289

679

ಮಹಾಬಲಾ

 289

680

ವಿಲಾಯಿತಿಹತ್ತಿ

 290

681

ಗಾಂಗೇರುಕೀ

 290

682

ಬೃಹನ್ನಾಗಬಲಾ

 290

683

ಗಂಡುಕೇಪಳ

 292

684

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ

 292

685

ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ

 292

686

ಬೀಗದಮರ

 293

687

ಹತ್ತೀಗಿಡ

 293

688

ಕಾಡುಹತ್ತಿ

 294

689

ಕರೀಹತ್ತಿ

 294

690

ಕುಂಟನೇರಳೆ

 295

691

ನೆಲಗುಂಬಳ

 295

692

ಕ್ಷೀರಿವಿದಾರಿ

 295

693

ಕುಮತಿಗಿಡ

 297

694

ನೆಲತಾಟಿಗಡ್ಡೆ

 298

695

ಕಲ್ಲತ್ತಿ 

 299

696

ಆಷಾಢೀಬೇರು   

 300

697

ದೊಡ್ಡ ಆಷಾಢೀಬೇರು

 300

698

ರಾಯನೆಲ್ಲಿ

 303

699

ಅಶ್ವಗಂಧಾ

 303

700

ಹಿರೇಮದ್ದಿನಗಡ್ಡೆ

 304

701

ಕರೀಮರ

 309

702

ಪೂರ‍್ವಳಿಹುಲ್ಲು

 309

703

ದೊಡ್ಡ ಅಗಳುಶುಂಠಿ

 310

704

ಕರೀ ತಿಗಡೆ

 314

705

ಬಿಳೀ ತಿಗಡೆ

 314

706

ಕೆಂಪು ತಿಗಡೆ

 314

 

Last Updated: 21-12-2022 01:11 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Karnataka State Medicinal Plants Authority (KaMPA)
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2024, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080