Feedback / Suggestions

Sachitra Moolika Part 1

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. 

ವಿಷಯ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಉಪೋದ್ಘಾತ

I-XXIII

2

ಪ್ರಾರಂಭ

1-4

3

ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ

 5-7

4

ಕಂದಗುಡೂಚೀ

 8

5

ಗುಚ್ಚಗಳುಳ್ಳ ಕಂದಗುಡೂಚೀ

 9

6

ಅಳಲೇಕಾಯಿ

10-16

7

ತಾರೇಕಾಯಿ

 17-19

8

ನೆಲ್ಲೀಕಾಯಿ

 20-23

9

ತ್ರಿಫಲೆ

 24-25

10

ಶುಂಠಿ

 26

11

ಹಸಿಶುಂಠಿ

 27-29

12

ಮೆಣಸು 

 30-31

13

ಹಿಪ್ಪಲಿ 

 32-33

14

ತ್ರಿಕಟುಕ

 34-36

15

 ಕಾಕೋಳಿ

 36

16

ಕ್ಷೀರಕಾಕೋಳಿ

 37

17

ಮೇದಾ

 37

18

ಮಹಾಮೇದಾ

 38

19

ಜೀವಕ

 38

20

ಋಷಭಕ

 39

21

ಋದ್ಧಿ

 40

22

ವೃದ್ಧಿ

 40

23

ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷ

 45-50

24

ಶಿವನಿಮರ

 51-52

25

ಕಿರುಶಿವನಿ

 53

26

ಕುಮತಿಗಿಡ

 53

27

ಪಾದರಿಮರ

 53

28

ಬಿಳೀಪಾದರಿಮರ

 54

29

ನೆಲಪಾದರಿ

 54

30

ಕಿರುಪಾದರಿ

 54

31

ಬಳ್ಳಿಪಾದರಿ

 54

32

ನರುವಲುಮರ

 55-56

33

ತಗ್ಗಿ

 57-58

34

ತೇಜೋಮಂಥ

 59

35

ಹೆಮ್ಮರ

59

36

ಕಿರಿಹೆಮ್ಮರ

 60

37

ಬೃಹತ್ಪಂಚಮೂಲ

 63-64

38

ಮೂರೆಲೆಹೊನ್ನೆ

 65

39

ಒಂದೆಲೆಹೊನ್ನೆ

 66

40

ಹೆಗ್ಗುಳ್ಳ

 67

41

ಸಣ್ಣಗುಳ್ಳ

 68

42

ಬಿಳೀಗುಳ್ಳ

 68

43

ಕೆಂಪುಗುಳ್ಳ

 68

44

ರಾಮಗುಳ್ಳ

 69-70

45

ನೆಲಗುಳ್

 71

46

ಬಿಳೀನೆಲಗುಳ್

 71-73

47

ಮುಳ್ಳುಸೊಂಡೆ 

 74

48

ಬಳ್ಳಿಸೊಂಡೆ

 75

49

ಆನೆನೆಗ್ಗಿಲು

 76

50

ಸಣ್ಣನೆಗ್ಗಿಲು

 77

51

ಚನ್ನೆಗ್ಗಿಲು

 78-80

52

ಲಘುಪಂಚಮೂಲ

 81

53

ದಶಮೂಲ

 82-84

54

ಎಡಮುರಿಗಿಡ

 85

55

ಸಣ್ಣಕುರಟಿಗೆ

 86

56

ಹೆಗ್ಗುರಟಿಗೆ

 87

57

ಕಹಿಪಡವಲು

 88

58

ಶೀಹಾಲೆಬಳ್ಳಿ

 89

59

ದೊಡ್ಡ ಶೀಹಾಲೆಬಳ್ಳಿ

 90

60

ಸ್ವರ್ಣಜೀವಂತೀ

 91

61

ಕಹಿಹಾಲೆಬಳ್ಳಿ

 91

62

ಕಾಡುಹೆಸರು

 92

63

ಕಾಡುಉದ್ದು

 92-94

64

ಕಾಡುಕಡಲೆ

 95

65

ಮೋಡಿ

 95

66

ಚವ್ಯ

 96-97

67

ಡಿಕ್ಕಾಮಲ್ಲಿ

 98

68

ಜೇಷ್ಟಮಧು

 98-100

69

ಗಜಹಿಪ್ಪಲಿ

 100-101

70

ಸೈಂಹಿಲೀಹಿಪ್ಪಲಿ

 102-103

71

ವನಹಿಪ್ಪಲೀ

 103

72

ಮರ್ಕಟೀಹಿಪ್ಪಲೀ

 103

73

ಕೆರೆಹಿಪ್ಪಲಿ

 103-104

74

ನೀರುಹಿಪ್ಪಲಿ

 104

75

ಹೊಮ್ಮುಗಳು

 105-106

76

ಶೀತೊಂಡೇಕಾಯಿ

 106

77

ಕಹಿತೊಂಡೆ

 107

78

ಕೂಗಟೆಮರ

 107-108

79

ಆಡುಮುಟ್ಟದಗಿಡ

 108-109

80

ಇಂಗಳಾರದಮರ

110

81

ಚಿತ್ರಮೂಲ

111-113

82

ಕೆಂಪುಚಿತ್ರಮೂಲ

 113-114

83

ಕರೀಚಿತ್ರಮೂಲ

 114-115

84

ಪಂಚಕೋಲಗಳು

 115-116

85

ಷಡೂಷಣಗಳು

 116

86

ರಂಗುಮಾಲೇಗಿಡ

 116-117

87

ಕಾಡುಮೆಣಶಿನಗಿಡ

 117-118

88

ಕಿರಿನೆಲ್ಲಿ

 118-120

89

ಅರನೆಲ್ಲಿ

120

90

ಪುತ್ರಜೀವಿಮರ

121

91

ಒಂದೆಲಗ

122-125

92

ಮಂಡೂಕಪರ್ಣಿ

 125-126

93

ತುಂಬೆಗಿಡ

 127-128

94

ಹುಚ್ಚುತುಂಬೆ

129

95

ಹೆದ್ದುಂಬೆ

 129

96

ಆನೆತುಂಬೆ

129

97

ಕಾಡುತುಂಬೆ

129-130

98

ಸರ‍್ಯಕಾಂತಿ

130-133

99

ಬ್ರಹ್ಮಸುವರ್ಚಲಾಬಳ್ಳಿ

133

100

ಬಂಜೆಹಾಗಲು

133-135

101

ತುರಬೇಗಿಡ(ಹೆತ್ತುತ್ತೀಗಿಡ)

135-136

102

ಕಾಡು ಗಂಡು ತುತ್ತೀಗಿಡ

 136

103

ನೆಲತುತ್ತೀಗಿಡ

136

104

ಬೆಟ್ಟದತುತ್ತೀ ಗಿಡ

137

105

ಪೆಟ್ಲುತುತ್ತೀಗಿಡ (ಶ್ರೀಮದ್ರೇ ಗಿಡ)

137-138

106

ಕುಪ್ಪೀಗಿಡ

138-139

107

ನೆಲಾವರಿಕೆ

139-140

108

ಶೀಮೇತಂಗಡಿಗಿಡ

141

109

ಆವರಿಕೆ ಗಿಡ

141

110

ಹೊನ್ನಾವರಿಕೆ

142

111

ಬೆಟ್ಟತಂಗಡಿಗಿಡ

142

112

ದೇವದಾಳಿ

143-145

113

ಎತ್ತುನಾಲಿಗೆ

 146

114

ನಾಗದಮನೀಗಿಡ

 147

115

ನಕಛಿಕನೀ

 148-149

116

ಕೋಳೀಜುಟ್ಟುಗಿಡ

 150

117

ಸುದರ್ಶನ

 150

118

ಸಣ್ಣ ಇಲೀಕಿವಿಗಿಡ

 151

119

ಮಯೂರಶಿಖೀ

 152

120

ನಾರುಂಬೇಳೆಗಿಡ

 153

121

ನಾಯಿ ನಾರುಂಬೇಳೆಗಿಡ

 153

122

ಅಡವಿ ನಾರುಂಬೇಳೆಗಿಡ

 154-156

123

ಕ್ವಾಷಿಯಾಗಿಡ

 156

124

ಗಾಲ್ಬಾನಂಬಂಕೆ

 157

125

ಬಿಳೀ ತುಲಸೀ

 157

126

ಕೃಷ್ಣ ತುಲಸೀ

 157

127

ನಾಯಿತುಲಸೀ

 158

128

ಸಣ್ಣ ಕಾಡುತುಲಸೀ

 158

129

ಸುಗಂಧವುಳ್ಳ ಕಾಡುತುಲಸೀ

 158-160

130

ಹಾವಚೆ

 160

131

ಅಂತರಗಂಗೆ

 160

132

ಈಶ್ವರೀಬೇರು

 161

133

ವಿಷಮದಾರಿ

 162-164

134

ವಿಷಖದ್ದಿ (ವಿಷಬೊದ್ದಿ)

 165

135

ವಿಷಪ್ರಹರಿ

 165

136

ವಿಷಮುಂಗಲಿ

 165

137

ಶೀಮೆನಾಭಿಗಿಡ

 166

138

ಜಾಲಪ್ ಗಿಡ

 166

139

ಸ್ಕ್ಯಾಮೋನಿಗಿಡ

 167

140

ಕೆಂಪುಹೂವಿನ ಸಣ್ಣ ನೆನೆಅಕ್ಕಿಗಿಡ (ದೂಧಿ)

 167

141

ದೊಡ್ಡ ನೆನೆಅಕ್ಕಿಗಿಡ

 168

142

ಗೌರೀಬೀಜ

169

143

ನಾಗಾರ್ಜುನೀ

 170

144

ಅಂದಿಪುನಾರುಮರ

 170

145

ತೊಟ್ಲಗಿಡ

 171

146

ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮೆಂಟ್ ಗಿಡ

 172

147

ಸ್ಪೀಯರ್‌ಮೆಂಟ್ ಗಿಡ

 172

148

ರೋಜ್‌ಮೆರಿಗಿಡ

 172

149

ಲವಂಡರ್ ಗಿಡ

 172-173

150

ಮುಟ್ಟಿದರೆಮುನಿಯ

 173-174

151

ಹೊರಮುಚ್ಚಿಗ

 174-175

152

ನೆರಳುಮುನಿಯಾ

 175

153

ಕಲಂಬಾಬೇರು

 175

154

ಅಲಂಬುಷಾ

 175-177

155

ಸಮುದ್ರಹಾಲೆ

 177

156

ಅಡಕೆಬೀಳುಬಳ್ಳಿ

 177

157

ಅರ್ಕಪುಷ್ಪೀ

 177

158

ಅರಿಶಿನದಹೂವುಗಿಡ

 178

159

ವಟಪತ್ರೀ

 178

160

ನೀರುಮುಳ್ಳೀ

 178

161

ನಾಗಮಲ್ಲಿಗೆ

 179

162

ಬದನಿಕೆ

 179

163

ಮತ್ತೀಗಿಡ

 180-181

164

ಹೊನ್ನಗೊನ್ನೆ

 182

165

ಚಳ್ಳೇಗಿಡ

 182

166

ಮಾಟಿಕೋಗಿಡ

 182-184

167

ಗಾಂಧಾರೀಗಿಡ

 184

168

ಬಾಲಮೆಣಸು

185-186

169

ಸಣ್ಣಸದಾಪ (ಹಾವುನಂಜಿನ ಗಿಡ)

187

170

ದೊಡ್ಡಸದಾಪ

 187-188

171

ಎಣ್ಣೇಮಂಜರಿಗಿಡ (ಕೆಂಪುಶಂಖಪುಷ್ಪೀಗಿಡ)

 188

172

ಬಿಳೀಶಂಖಪುಷ್ಪೀಗಿಡ

 189

173

ಇಸಮಗೋಲುಬೀಜ

 190-191

174

ಬಿಳೀಉಪ್ಪೀಗಿಡ

191

175

ಬಿಳೀಅಭ್ರಾಂಗಗಿಡ

 192

176

ಕರೀಉಪ್ಪೀಗಿಡ

 192

177

ಚೌಡಂಗಿಗಿಡ

 192

178

ದಾಗಳಿಬಳ್ಳಿ

 193

179

ಚೇಳುಕೊಂಡೀಗಿಡ

 194

180

ದೊಡ್ಡಪತ್ರಿಗಿಡ (ಕರ್ಪೂರವಳ್ಳಿ)

 194

181

ಉಗ್ರಾಮಣಿಗಿಡ

 194

182

ಆಡುಸೋಗೆಗಿಡ

 195

183

ಕೆಂಜಿಗೆ ಮರ

 195

184

ಆನೆಕತ್ತಾಳೆ ಗಿಡ

 195

185

ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ ಮರ

 196

186

ಮುತ್ತುಗದ ಮರ

 196-199

187

ಮುಳ್ಳು ಮುತ್ತುಗದಮರ

 199

188

ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತಾ

 200

189

ಅಲಮರ್ ಮರ

 201

190

ಸರ‍್ಯಕಾಂತಿಗಿಡ

 202

191

ಚಂದ್ರಕಾಂತದಗಿಡ

 202

192

ಲಿಂಗದೊಂಡೆ

 203

193

ಪೆರೇರಾಬೇರು

 203

194

ಶಂಖಿನೀಬಳ್ಳಿ

 203-203

195

ಬೆಂಡಿನ ಗಿಡ

 204

196

ಬೆಲ್ಲಗಣಿಕೆ

 204-206

197

ಕಾಕಿಮಾರೀಬೀಜ

206

198

ಕಾಕಜಂಘಾ

207

199

ಉಡಿ(ಸಿಂಟಿ) ಮರ

 207

200

(ಆನೆಮುಂಗು) ಅಳಂಗಿಮರ

 208

201

ಕಾಗಿತೊಂಡೆಗಿಡೆ

 208

202

ಕಾಕಮುಸ್ತೆ

 208

203

ಕಾಡುಕುಂಬಳ ಮರ

 209

204

ನಾಗಪುಷ್ಪೀ

 209

205

ಆಡಂಬುಬಳ್ಳಿ

 209

206

ಉರಿಯಮರ

 210

207

ಕಹಿ ಉರಿಯಮರ

 211

208

ಏರುಂಬಳ್ಳಿ (ಬೆಕ್ಕಿನತೊರಡಿನಬಳ್ಳಿ)

 211

209

ಹಂಸಪಾದಿ

 212

210

ವಡವಾರದಮರ

 213

211

ಸೋಮಲತಾ

 214-215

212

ಕಹಿದರಶಿನದಗಿಡ

 215

213

ಪೋಡಾಫಿಲಂ

 216

214

ಪಾತಾಳಗರುಡನಬಳ್ಳಿ

 217

215

ಆಕಾಶವಲ್ಲೀ

 218

216

ಬರ್ಬೆರಸ್ ಗಿಡ

 218

217

ಶಣ (ಸಣಬು)

 219

218

ಕಾಡುಸಣಬು

 220

219

ಕಿರಿಸಣಬಿನಗಿಡ

 220

220

ಬಿಳೀಹೂವಿನ ಕಿರಿಸಣಬಿನಗಿಡ

 220

221

ತಿಲೋಣಿಗಿಡ

 220

222

ಚಾಲಮುಗ್ರಾ

 221

223

ಬಿಳೀಗರುಗ

 221

224

ಕರೀಹೂವಿನ ಗರುಗ

 222

225

ಹೊಂಗರುಗ

 222-224

226

ಬಿಳೀಸೊಗದೆ

224

227

ಕರೀಸೋಗದೆ

 225

228

ಸುಗಂಧಮೂಲ

 225-228

229

ಮವಲಂಗಮರ

 228

230

ನೀರಡಿಬೀಜ

228

231

ಕಳ್ಳನಚೌರಿ

 229-231

232

ನೆಲಸಂಪಿಗೆ

 231

233

ಶೀಮೆನುಗ್ಗೇಗಿಡ

 231

234

ಬಿಳೀಗಣಜಲೆ

 231-232

235

ಕೆಂಪುಗಣಜಲೆ

 233

236

ನೀಲಿಗಣಜಲೆ

 233-235

137

ಕಣೇರಿಗಿಡ, ಸುರಿಮುಳ್ಳು

 235

238

ಎಲುವದಮರ

 235

239

ಸಪ್ಪಂಗಗಿಡ

 236

240

ಕ್ಷುದ್ರಕೇತಕಿ

 236

241

ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕರೆ

 236

242

ಕರೀಹೂಲಿ

 237

243

ಕೆಂಪುಹೂಲಿ

 237

244

ಬಿಳೀಹೂಲಿ

 237

245

ಪನಸೀ

 238

246

ಗಂಗಾಟೀ

 238

247

ಲೋಳಿಸರ

 238-241

248

ಹಿರೇಮರ

 241

249

ಇಪಿಕ್ಯಾಕ್‌ಗಿಡ

 241

250

ಇಪಿಕ್ಯಾಕ್ ವೈನ್

 242

251

ಇಪಿಕ್ಯಾಕ್ ಮಿಶ್ರಮ ಚೂರ್ಣ

 242

252

ಇಪಿಕ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತಾಸ್

 242

253

ಶೀಮೆಜಟಾಮಾಂಸಿಗಿಡ

 242

254

ನಾಟುಜಟಾಮಾಂಸಿ

 243

255

ಕೊಳವಳಿಕೆಗಿಡ

 243

256

ಬಿಳೀಕೊಳವಳಿಕೆ

 244

257

ಶೀಮೇಕೊಳವಳಿಕೆ

 244-246

258

ನೆಲತಾವರೆ

246

259

ಶೀಮೆಶ್ಯಾಮಂತಿಗೆಗಿಡ

 246

260

ಕಪ್ಪುಕುರ್ಣಿ

 246

261

ಬಿಳೀ ಉತ್ತರಣೆ

 247

262

ಕೆಂಪು ಉತ್ತರಣೆ

 247-248

263

ಕನಕಮರ

 249

264

ಸಬ್ಬಸಿಗೆಬೀಜ

 249

265

ಕಾಡುಸಬ್ಬಸಿಗೆ

 250-251

266

ಸ್ಯಾಂಟೋನೈನಂಗಿಡ

 252

267

ಸೋಂಪುಗಿಡ

 252-253

268

ಮೇದನಾಗಿಡ

 254

269

ಮೆಂತಿಯಾ

 254

270

ಕಾಡುಮೆಂತಿಯಾ

 255

271

ಕರೀಜೀನಂಗೀಮರ

 255-256

272

ಚಂದ್ರಶೂರ

 256

273

ಮಂಜಿಷ್ಟೆ

 256

274

ಕರಿಚುಳ್ಳಿ

 257

275

ಓಮಿನಗಿಡ

257-259

276

ಖುರಾಸಾನಿಓಮ

 260

277

ಪಾರಸೀಕೋಮ

 261

278

ಕಾಡು ಓಮು

 261

279

ಅಜಮೋದ

 261-262

280

ಖುರಾಸಾನಿ ಅಜಮೋದ

 263

281

ಪೊಪ್ಪಳಿಗಿಡ

 263

282

ಜೀರಿಗೆ

 264

283

ಸ್ಯಾಹಜೀರಿಗೆ

 265

284

ಹಳದಿಜೀರಿಗೆ

 265

285

ಕಲೌಂಜೀಜೀರಿಗೆ

 265

286

ಬಿಳೀಕಾಡುಜೀರಿಗೆ

 266

287

ಅರಣ್ಯಜೀರಿಗೆ(ಕರೀಜೀರಿಗೆ)

 267

288

ಬಂದಾರಿಮರ

 267

289

ಕೊತ್ತುಂಬರಿಬೀಜ

 268-269

290

ಬಿಳೀಬೋಳದಮರ

 269

291

ಕರ್ಪೂರ

 270-271

292

ಈಶಾವಾಸಕರ್ಪೂರ

 272

293

ಹಿಮಕರ್ಪೂರ

 272

294

ಪೋತಾಶ್ರಯಕರ್ಪೂರ

 272

295

ಉದಯಭಾಸ್ಕರ ಕರ್ಪೂರ

 272

296

ಪರ್ಣಕರ್ಪೂರ

 273

297

ಹುಳಿಕರ್ಪೂರ

 273

298

ಭೀಮಸೇನಿಕರ್ಪೂರ

 273

299

ಭಾರಂಗಿಗಿಡ

 274

300

ಕಸ್ತೂರಿ

 275-276

301

ಹಾಲುಮಡ್ಡಿ

 277

302

ಜವ್ವಾಜಿ

 277

303

ಕಾಡುಹಾಕುಕಾರೆಗಿಡ

 277

304

ಪುನಗು

 278

305

ಕಾಚುಗಿಡ

 278

306

ಲತಾಕಸ್ತೂರಿ

 278

307

ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶೋದ್ಭವ ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿ

 279

308

ಬಾಹ್ಲೀಕ (ಬುಖಾರ್) ದೇಶದ ಕೇಸರ

 280

309

ಪಾರಸಿ (ಇರಾನ್) ದೇಶದ ಕೇಸರಿ

 280-282

310

ತೃಣಕುಂಕುಮ ಕೇಸರ

 282

311

ಕಾರೇಗಿಡ

 282

312

ಕಾಡುಕಡನೆಗಿಡ

 283

313

ಚಂದನ

 283

314

ಕಾಡುಕೆಸವುಗಡ್ಡೆ

283

315

ಸೂಳೆಬೊಟ್ಟುಗಿಡ

 284

316

ಜಾಲಿಬಂಕೆ

 284

317

ಶ್ರೀಗಂಧ

 284-285

318

ಬೆಟ್ಟಚಂದನ

 285

319

ಸುಕ್ಕಡಿಚಂದನ

 285

320

ಶಂಬರಚಂದನ

 286

321

ಪೀತಚಂದನ

 286

322

ರಕ್ತಚಂದನ

 287-288

323

ಪತಂಗಚಂದನ

 289

324

ಬರ್ಬರಚಂದನ

 289

325

ಹರಿಚಂದನ

 289

326

ಕಾವಾಕುಳಗಿಡ

 290

327

ಗುಬ್ಬಚ್ಚೀಗಿಡ

 291

328

ಬಿಳೀಅಗರು

 292

329

ಕೃಷ್ಣಾಗರು

 292

330

ಕಾಷ್ಠಾಗರು

 292

331

ದಾಹಾಗರು

 293

332

ಮಂಗಲಾಗರು

 293

333

ದೇವದಾರು

 294

334

ತುಪ್ಪದೇವದಾರು

 294

335

ಕಾಷ್ಠದೇವದಾರು

 294

336

ಚೀಡಾ

295

337

ಸರಳದೇವದಾರು

 295

338

ಗ್ರಂಧಿಕತಗರ

 296

339

ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ

 297

340

ಗುಗ್ಗುಲು

 298

341

ಗಂಧರಾಜಗುಗ್ಗುಲು

 298-301

342

ಭೂಮಿಜಗುಗ್ಗುಲು

 302

 

 

Last Updated: 15-02-2023 04:23 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Karnataka State Medicinal Plants Authority (KaMPA)
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2024, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080